کارشناسان فروش شرکت کیان تل

1.مجید ده هفت

2.محسن الماسی

3.رضا رحمانی

4.محمد اسحاق زاده

5.رضا زنگنه

6.محمد جواد رحیمی

7.محمد رضا بلوچ

مدیریت = مجتبی ایوبی
09153076749