کیان ارتباطات نگین توس
وارد کننده رسمی تلفن همراه با نام تجاری اندیشه
پیشنهاد های شگفت انگیز